උණුසුම් පුවත්

ශ්‍රී ලංකා - එංගලන්ත ටෙස්ට් මාලාවේ විකාශකයින් සහ විචාරකයින්


පහත දැක්වෙන නාලිකා මගින් ‘ශ්‍රී ලංකාවේ එංගලන්ත සංචාරය 2021’ විකාශය කෙරේ.

Sky Sports – UK

BBC – UK (Radio)

Sri Lanka Rupavahini Corporation ( Channel Eye) – Sri Lanka

Sri Lanka Broadcasting Corporation ( Radio ) – Sri Lanka

Sri Lanka Cricket YouTube Channel – Sri Lanka

Mobile Streaming in Sri Lanka – Dialog

Sony Ten 2 – India

Ten Cricket – Sri Lanka

Willow – US

Super Sports – South Africa and Sub Saharan Africa

‘ශ්‍රී ලංකාවේ එංගලන්ත සංචාරය - 2021’ සඳහා රූපවාහිනී විචාරකයින්

Roshan Abeysinghe

Russel Arnold

Simon Doull

Owais Shah

Mark Butcher