උණුසුම් පුවත්

නුවන් සොයිසා වැරදිකරු වෙයි දඬුවම නුදුරේදීම