උණුසුම් පුවත්

අයවැය කතාව - Live


2021 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීම මේ වන විට සිදුකරමින් පවතිනවා.

පිවිසෙන්න.......  https://fb.watch/1Pgzp2_PO9/