උණුසුම් පුවත්

වසරේ - ලොව ජනප්‍රියම වචනය දන්නවා ද ?


“කොරෝනා වෛරස්” යන වචනය මෙම වසරේ වැඩිම වාර ගණනක් ලොව භාවිත කළ වචනය බවට  පත්ව තිබෙනවා.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂය සකසන සහ යාවත්කාලීන කරනු ලබන සංවිධානය විසින් එලෙස වචන කිහිපයක් ඔවුන් හඳුනාගෙන ඇත.

මීට අමතරව ලොක් ඩවුන් සහ වර්ක් ෆ්‍රොම් හෝම් යන වචනද ඇතුළත්.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂය සකසන සහ යාවත්කාලීන කරනු ලබන සංවිධානය සෑම වසරකම ලොව වැඩියෙන්ම භාවිත කළ වචනය නම් කරනු ලබනවා.