උණුසුම් පුවත්

මැයි මාසය තුළ උදාසීන එල්නිනෝ තත්ත්වයක්


නිවර්තන පැසිපික් සාගරයේ පැවති ලානිනා (La-Nina) තත්ත්වය මැයි මාසය තුළදී උදාසීන එල්නිනෝ තත්ත්වයක් දක්වා පරිවර්තනයවීම සඳහා 80%ක පමණ හැකියාවක් ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කලේ මැයි මාසයේ සිට ජුලි දක්වා දිගු කාලීන, මාසික හා සතිපතා වර්ෂාපතනය සහ උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අනාවැකිය නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව මේ බවයි.

එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ, එම උදාසීන එල්නිනෝ තත්ත්වය මැයි සිට ජුලි දක්වා පවතිනු ඇති බවටත් එසේම සැප්තැම්බර් - නොවැම්බර් දක්වා පැවැතීමටත් හැකියාව පවතින බවය.

එම තත්ත්වය දිවයිනේ දේශගුණ විචලනය සඳහා බලපෑම් ඇති කරනු ඇත.

සම්පූර්ණ විස්තර පහතින් දැක්වේ,