උණුසුම් පුවත්

පහත් බිම් ප්‍රදේශවල ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්


කැළණි ගඟ ,කළු ගඟ ,ගිං ගඟ සහ අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් තිබේ. එමගින් බලපෑම් විය හැකි පහත් බිම් ප්‍රදේශවල ජනතාවට විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දී සිටියි.