උණුසුම් පුවත්

තවදුරටත් වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහෙන්


ඊයේ (03) දිනයේදී මෙරට වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වෙයි. රෝගීන් 648 ක් එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන ඇති අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 630 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 409ක් ද වාර්තා වී තිබේ.