උණුසුම් පුවත්

ගත වූ දිනයේ වැඩිම කොවිඩ් වාර්තා වූ දිස්ත්‍රික්ක


ගතවූ දිනයේ මෙරට කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය දක්වන සිතියම ට අනුව ප්‍රබල ව්‍යාප්තියක් පෙන්නුම් කරන්නේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකක් තුළ වීම විශේෂත්වයකි . ඒ කොළඹ සහ ගම්පහයි.