උණුසුම් පුවත්

කැළණි ගඟ උතුරයි - මෙන්න අවදානම් කලාප


කැලණි ගඟ ඉහල ප්‍රදේශවල ට දැඩ් වර්ශාපතනයක් ලැබීම හේතුවෙන් පහළ ප්‍රදේශවලට ගං වටුර තත්ත්වයක් මතුවිය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.