උණුසුම් පුවත්

මියන්මාරයෙන් ආගමික නාම ප්‍රධානයන් සිදු කෙරේ


මියන්මාරය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සිව් දෙනෙකුට “අග්ගමහාපණ්ඩිත” නාමය ප්‍රදානය කර ඇත.

විදේශ අමාත්‍යංශය පැවසුවේ මියන්මාරයේ ජනාධිපති යූ වින් මයින්ට් විසින් මෙම පදවි ප්‍රදානය කළ බවයි.

මේ අතර මියන්මාරයේ නිදහස් දිනයේ 73 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් බෞද්ධ පූජකවරුන් තිදෙනෙකු සහ ශ්‍රී ලංකාවේ එක් ගිහි පුද්ගලයෙකුට තවත් ගෞරව නාම කිහිපයක් පිරිනමන ලදී.

Ven. Mihiripenne Sobhita Thero, Sri Maha Bodhi Maha Viharaya, Dehiwala, Ven. Dr. Kollupitiye Mahinda Sanha Rakkhita Maha Thero, Kelaniya Rajamaha Viharaya and Kithsirimevan Raja Maha Viharaya, Ven. Tirikunamale Ananda Mahanayka Maha Thero, Sri Amarapura Dharmarakshitavamsa Maha Nikaya and Ven. Dodampahala Chandrasiri Maha Nayaka Thero, 

Vice-Chancellor Prof. Ven. Gallelle Sumanasiri Thero of Buddhist and Pali University and Prof. Dr. Ven. Medagampitiye Wijithadhamma Thero, 

Ven. Thumbowila Dhammaratana Thero, Thumbowilapurana Maha Viharaya, Piliyandala and Prof. Asanga Tilakaratne (retired), 

අතීතයේ දී මියන්මාර රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා භික්ෂූන් වහන්සේලාට අග්ගමහා පණ්ඩිත නාමය ප්‍රදානය කර ඇත.