උණුසුම් පුවත්

මහ බැංකුව මාස 12කට බිලියන 650ක් මුද්‍රණය කරලා


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2020දී මුද්‍රණය කර ඇති මුදල්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 650ක් ලෙස වාර්තාගත ආකාරයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ.

2019 වර්ෂයේදී මහ බැංකුව මුද්‍රණය කරන ලද රුපියල් බිලියන 04ක අගයට සාපේක්ෂව එය අතිවිශාල අගයක් වන නමුත්, මහ බැංකුව පවසන්නේ රටේ මූල්‍ය අභියෝග කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි.

මුදල් මුද්‍රණය ඉහළ යෑම යනු රජයේ සුරැකුම්පත්වල මුහුණත අගය ඉහළ යෑමයි.

මහ බැංකු දත්තවලට අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට රජයේ සුරැකුම්පත්වල මුහුණත වටිනාකම රුපියල් බිලියන 725.19ක් වූ අතර 2020 ආරම්භයේදී එය රුපියල් බිලියන 74.7ක් විය.

මහ බැංකුව 2021 නව වසර ආරම්භ කරන ලද්දේ ද රුපියල් බිලියන 13.2ක් මුද්‍රණය කරමිනි.