උණුසුම් පුවත්

’’සෙවණ’’ ලොතරැයි පත එළි දැක්වේ


ජනපති පදවිප්‍රාප්තියට සමගාමීව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වැඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කලේය.

ඊට සමගාමීව මරදගහමුල්ල, දිවුලපිටිය යන ප්‍රදේශයේ නිවාස 100කින් යුත් නිවාස ව්‍යාපෘතියට මුල් ගල් තැබුණා.

අනතුරුව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වෙයන් ''සෙවණ'' ලොතරැයිය වෙළදපලට නිකුත් කලේය.