උණුසුම් පුවත්

යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මුදල් තැන්පත් කිරීමේ හැකියාව ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවෙනුත්


යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මුදල් තැන්පත් කිරීමේ පහසුකම අද සිට සිය පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීමට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.
 
දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක අදාළ යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කර ඇති බවයි ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පී. ආරියපාල මහතා කියා සිටියේ.